Publicerad av Sven-Erik Svensson den 20 Nov 2023
Lars-Rune Svensson, med bakgrund inom bankvärlden, reflekterar över vårt ekonomiska läge.
Lars-Rune Svensson, som har lång erfarenhet från bankvärlden, delger oss sina bedömningar kring vår ekonomiska situation med tyngdpunkt på lågkonjunktur, hög inflation och aktier.
 
Den 15 november 2021 hade vi nöjet att lyssna till Lars-Rune som då behandlade samma ämne. Vad har hänt sedan dess? Vad gäller börsen steg under 2021 med hela 35 % för att sedan falla till följd bl a av pandemin, Rysslands angrepp på Ukraina, bankkonkurs i USA och kris och uppköp av bank i Schweiz. Således dominerade de negativa händelserna vilket fått till följd att börsvärdet fallit med 2 % sedan Lars-Runes förra föredrag. Han konstaterar att börsen kan svänga kraftigt, att sparande i aktier är förenat med risker och att det är vanskligt att ställa prognoser. Långsiktigt sparande med minst fem års horisont bedömer han ge en positiv utveckling.
 
Vad gäller regeringens bedömning av landets ekonomiska utveckling lutar det åt vikande konjunktur och höga räntor som påverkar såväl privatpersoner som företag negativt. Bruttonationalprodukten tros minska med 0.8%.
 
Arbetsmarknaden kommer enligt Konjunkturinstitutets prognos innebära något minskad sysselsättning under 2024 som fr o m 2025 ökas medan arbetslösheten ökar t o m 2025 för att därefter minska.
 
Lars-Rune understryker att prognosen får anses vara osäker. Även Svenskt Näringsliv utvecklingen svår att bedöma.
 
Riksbankens mål är att inflationen skall uppgå till 2 %. Den nu aktuella inflationen uppgår till 4,2 % och exkluderat energi 6,1% vilket påverkar Riksbankens beslut rörande styrräntan som f n uppgår till 4 %. Som jämförelse kan nämnas att styrräntan i USA uppgår till 5,25 %, Turkiet 25 % och i Argentina, som nu fått en ny president, hela 133 %.
 
Hur ser då framtiden långsiktigt ut på aktiemarknaden? Det finns gott om pengar ute i landet. Sålunda har Volvo hela 90 mdr kronor kontant, som visserligen delvis kan komma att delas ut. En även i övrigt god tillgång på kapital inom marknaden borde leda till en framtida börsuppgång. Bland experter tror man på en uppgång på 15 % under 2024. Lars-Rune tror dock att förstärkningen av börsen sker först 2026.
 
Slutligen nämner Lars-Rune några bolag som han skulle lagt i sin portfölj för framtiden, nämligen Telia, Nordea och Volvo.
 
Vi konstaterar Lars-Runes intressanta föredrag rönt stor uppskattning och engagemang, vilket styrks av ett stort antal efterföljande frågor och kommentarer och våra varma applåder.
 
Sven-Erik